24 септември 2021 г.

 

 

 EU

Проект и главна цел:

BG16RFOP002-2.089-4542-C01
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 
Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД
Начало: 12.08.2021 г.
Край: 12.11.2021 г.
Обща стойност: 50 000 лв., 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране. 

Публична покана - 22 декември 2020 г.

 

 

EU

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на система за обработка на файлове с възможност за коментари и одобрение на файловете за печат - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 


 

Публична покана - 19 ноември 2020 г.

 

 

EU

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машина за експонация на СТР пластини - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 


 

Публична покана - 15 юли 2020 г.

 

EU

На 04.08.2020 г. стартира изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.073-6272-C01, сключен между Министерство на икономиката и ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Бенефициент: ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД
Дата на стартиране: 04.08.2020
Дата на приключване: 04.11.2020
Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, от които
Европейско финансиране: 8 500.00 лева
Национално финансиране: 1 500.00 лева
Собствено съфинансиране 0.00 лева
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по проект No BG16RFOP002-2.073-6272-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 

Публична покана - 15 юли 2020 г.

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА - параметричен CAD/CAM софтуер за проектиране и визуализиране на рекламни дисплеи от картон и велпапе - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-01310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 

 Proekt-BG16RFOP002-2-040-1310-C01

 


 

Публична покана - 15 август 2019 г.

Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-1310  „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИГРАФ - КОМЕРС“ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за твърда подвързия с модул за нарязване на подкорици - 1 брой“.