Публична покана - 22 декември 2020 г.

 

 

EU

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на система за обработка на файлове с възможност за коментари и одобрение на файловете за печат - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 


 

Публична покана - 19 ноември 2020 г.

 

 

EU

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машина за експонация на СТР пластини - 1 брой", във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

 


 

Публична покана - 15 юли 2020 г.

 

EU

На 04.08.2020 г. стартира изпълнението на договор №BG16RFOP002-2.073-6272-C01, сключен между Министерство на икономиката и ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Бенефициент: ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД
Дата на стартиране: 04.08.2020
Дата на приключване: 04.11.2020
Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, от които
Европейско финансиране: 8 500.00 лева
Национално финансиране: 1 500.00 лева
Собствено съфинансиране 0.00 лева
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по проект No BG16RFOP002-2.073-6272-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
 

Публична покана - 15 юли 2020 г.

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА - параметричен CAD/CAM софтуер за проектиране и визуализиране на рекламни дисплеи от картон и велпапе - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-01310-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 

 Proekt-BG16RFOP002-2-040-1310-C01

 


 

Публична покана - 15 август 2019 г.

Документация по провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ по проект № BG16RFOP002-2.040-1310  „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИГРАФ - КОМЕРС“ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за твърда подвързия с модул за нарязване на подкорици - 1 брой“.
 

EU

На 23.12.2015 г. стартира изпълнението на проект ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0455-C01 Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД

Срокът за изпълнение на проекта е  18 месеца.
Общата стойност на проекта е 810 400.00 лева, от които
Европейско финансиране: 482 188.00 лева
Национално финансиране: 85 092.00 лева
Собствено съфинансиране 243 120.00 лева
 

Публична покана - 11 май 2016 г.

Проект BG16RFOP002-2.001-0455-C01 Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 

Публична покана - 12 януари 2017 г.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финаносова помощ № № BG16RFOP002-2.001-0455-C02 – “Инвестиции за повишаване на производствения капацитет на ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД“ на дата: 12.01.2017 г. с ИСУН 2020 е качена документация за подаване на оферти чрез ИСУН 2020 по процедура:
„Закупуване на машини и оборудване за повишаване на производствения капацитет на ПОЛИГРАФ КОМЕРС ЕООД с обособени позиции:
об.п. 1 - Сгъвачна машина за хартия – 1 брой
об.п.2 - Машина за заобляне на корици – 1 брой
об.п.3 - Щанц машина - 1 брой“

Документите можете да свалите от линковете по-долу, от ИСУН, http://www.eufunds.bg или да получите по имейла при направено от вас запитване на електронната ни поща: d@deis.bg.

Офертите ще бъдат отворени на 20.01.2017 г. от 10,00 часа на адрес: гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе, № 11.